Informace k průběhu bohoslužeb ve farnosti

Napsal uživatel Pavla Kalousová dne 26. Duben 2020 - 9:29.

V týdnu od 28.4.budou probíhat bohoslužby podle rozpisu jako obvykle. Počet podle ustanovení vlády určený na daný den.
Všechny bohoslužby jsou s nedělní platností, kdo se nemůže dostavit, pro toho platí dispenz.
Doporučujeme, abyste navštívili mši 1x za týden, aby se nás vystřídalo co nejvíce.

Sledujte prosím naše stránky, informace budeme průběžně doplňovat, případně se informujte u P. Libora.

Rozhodnutí diecézního biskupa o praktických pravidlech platných pro uvolňování omezení týkající se bohoslužeb v plzeňské diecézi - Zkopírováno ze stránek biskupství

- Nadále platí dispens diecézního biskupa od fyzické účasti na nedělní bohoslužbě pro všechny věřící. -Fyzickou neúčast je možno nahradit domácí bohoslužbou slova a duchovním svatým přijímáním nebo sledováním bohoslužeb on-line. Tuto možnost je vhodné upřednostnit u ohrožených skupin věřících.
- Pro fyzickou účast na bohoslužbách bude věřícím nabídnut rezervační systém, vždy platný na jeden týden s možností rezervace telefonicky či internetově dle rozhodnutí duchovního správce. Je zodpovědností duchovního správce stanovit pro rezervaci konkrétní čas (např. pátek a sobota od 14 do 16 hodin). Pro každého věřícího je možné si zarezervovat pouze 1 bohoslužbu za týden.
- Z důvodu omezeného počtu povolených účastníků bohoslužeb diecézní biskup uděluje všem kněžím právo binace pro všední dny a kvadrinace pro neděle.
- Rozhodnutím diecézního biskupa splňuje každá bohoslužba v týdnu nedělní povinnost účasti na mši svaté.
- Duchovní správci oznámí věřícím všemi dostupnými komunikačními prostředky časy všech bohoslužeb během týdne.
- Účast věřících na bohoslužbě je možná pouze na základě kontroly dle seznamu rezervace při vstupu do kostela. Je třeba vybrat pro kontrolu zodpovědnou osobu, která bude schopná taktně ale důsledně odmítnout vstup nezaregistrovaným věřícím.
- V kostele duchovní správce zajistí jasně označená místa pro věřící při dodržení 2metrové vzdálenosti. (Označovat místa je možno pouze v každé druhé lavici).
- Diecézní biskup stanovuje, že Eucharistie se při bohoslužbách podává pouze na ruku. Jen ve výjimečných případech spojených s nepřekonatelnou výhradou svědomí přijímajícího může duchovní správce podat Eucharistii věřícímu na jeho výslovnou žádost do úst, a to po skončení bohoslužby.
- Je vhodné obnovit možnosti přijetí svátosti smíření pro věřící při důsledném dodržení hygienických pravidel stanovených vládou. Z tohoto důvodu diecézní biskup uděluje dovolení slavit svátost smíření i na jiných než obvyklých místech pro zajištění požadovaných hygienických pravidel.
- Pro menší a rodinná společenství věřících může duchovní správce dohodnout jejich účast na bohoslužbě bez rezervace, a to na základě osobní komunikace.
- Je třeba se řídit všemi pravidly vydanými vládou a ČBK, viz výše body 1–12.
- V případě, že budou doposud pouze nezávazně oznámená následná rozšíření povoleného počtu účastníků bohoslužeb oficiálně potvrzena vládou, výše zmíněná pravidla platí i pro navýšený počet účastníků bohoslužeb.

Všeobecná pravidla stanovená ministrem zdravotnictví ČR - zkpírováno ze stránek biskupství

- V prostoru kostela musí lidé dodržovat minimální rozestupy dva metry mezi účastníky bohoslužeb (s výjimkou členů v rámci jedné rodiny, domácnosti).
- Účastníci si před vstupem do chrámového prostoru povinně vydezinfikují ruce.
-Všichni účastníci bohoslužeb, včetně celebranta, event. koncelebrantů, mají nasazeny ochranné prostředky dýchacích cest (ústa, nos), resp. roušku-ústenku, vyjma okamžiku přijetí Eucharistie.
-Vynechává se pozdravení pokoje a žehnání se svěcenou vodou a obdobné obřady.
- Celebrant si dezinfikuje ruce před začátkem bohoslužby, před podáváním Eucharistie a po něm, rovněž tak i ti, kdo jsou pověřeni Eucharistii podávat.
- Délku bohoslužby je třeba při zachování liturgických předpisů zbytečně neprodlužovat.
- Chrámový prostor je po bohoslužbě řádně vyvětrán a jsou dezinfikovány kontaktní plochy (kliky, lavice apod.). Údržbě a čistotě prostoru je věnována mimořádná péče.
- Je omezen přístup věřících do dalších míst v kostele mimo hlavní bohoslužebný prostor.
-Obdobná pravidla platí pro svatby a křty, stejně tak pro svátost smíření.
-Až do odvolání je zrušen veškerý další program ve farnostech, který vyžaduje shromažďování lidí.
- Kostely mimo bohoslužby zůstávají otevřené, je-li to možné, pro osobní modlitbu a individuální duchovní péči.
-Za dodržování těchto pravidel je zodpovědný duchovní, který předsedá bohoslužbě.
(zdroj: bip.cz, mzcr.cz)

Rubrika: